• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146
In

K lepší pracovní integraci azylantů z Barmy

OPLZZ loga

Projekt je zaměřen na skupinu 54 azylantů z Barmy, kteří byli přesídleni do ČR z Malajsie a Thajska na základě Dohody vlády ČR a UNHCR o přesídlování uprchlíků. Protože barmští azylanti nejsou kvalifikovaní ani nemají doložitelnou praxi a většina azylantů neovládá na dostatečné komunikativní úrovni český jazyk, mají obtíže se získáním a udržením si dlouhodobého zaměstnání na volném trhu práce bez systematické podpory.

Cílem projektu je proto zlepšit zaměstnanost a zaměstnatelnost barmských azylantů pomocí komplexní a provázané asistence na základě individuálního přístupu ke každému jednotlivci. Projekt se skládá ze šesti klíčových aktivit, vedle řízení projektu budou aktivity zahájeny diagnostikováním pracovního potenciálu barmských azylantů a pomocí individuálních jazykových hodin budou moci průběžně zlepšovat své konverzační znalosti češtiny. Motivační a orientační kurzy pomohou azylantům orientovat se v požadavcích trhu práce a v přípravě k zařazení do rekvalifikace, případně k samozaměstnání, včetně osvojení si pracovních návyků. Rekvalifikační kurzy zajistí získání dovedností, které umožní azylantům nové uplatnění na trhu práce. Podnikatelské kurzy je vybaví minimem potřebných znalostí nutných k zahájení a provozování živnosti.

Azylantům bude též poskytováno kariérní poradenství a zajištěna doprovodná opatření (příspěvky na stravné, cestovné, hlídání dětí, lékařské prohlídky a další). Po dokončení příprav na vhodné zaměstnání bude 15 azylantů umístěno na trh práce, z nichž 7 bude podpořeno formou úhrady mzdových nákladů, 4 osoby budou umístěny na existující pracovní místa u zaměstnavatele bez mzdových příspěvků a u 4 zástupců cílové skupiny bude zajištěno sebezaměstnání (OSVČ).

Projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Zprávy o realizaci projektu

Duben 2012

Bylo úspěšně ukončeno psychodiagnostikování všech 54 klientů. Pro všechny testované klienty byly vypracovány závěrečné zprávy z psychologického vyšetření obsahující výsledky diagnostické části, pozorování, osobního pohovoru, závěry a doporučení a individuální akční plán. Výsledky z diagnostikování byly s klienty individuálně probírány za účasti psycholožek spolu s vyplývajícími možnostmi a vhodného nasměrování budoucnosti stran pracovního uplatnění. Výsledky diagnostiky ukazují různý potenciál azylantů. Obecně lze říci, že doporučené profese dle diagnostik jsou ponejvíce tyto: skladový dělník, zednické práce, úklidové práce, zahradnické práce, doplňování zboží, masér, obsluha VZV, pomocný kuchař, prodavač, krejčí, svářeč, automechanik, údržbář, truhlář, cukrář, pekař, kadeřník, číšník, pomocné práce, chůva, řidič… Dále byly zahájeny jazykové kurzy češtiny, klientům je průběžně poskytována asistence a poradenství.

Srpen 2012

Vybraný dodavatel motivačních, orientačních a podnikatelských kurzů na základě potřeb klientů definoval tematické okruhy, kterými se kurzy budou zabývat a zpracoval témata do písemného dokumentu s názvem  „Pracovní listy pro orientační a motivační kurzy“, který slouží jako pomůcka kurzu, a který je během školení distribuován mezi klienty. Důraz byl kladen především na srozumitelnost textu a praktickou využitelnost informací. Kurzy probíhaly na dvou individuálních sezeních s klienty, během nichž bylo průběžně vyškoleno 53 klientů. Poslední setkání se plánuje a zorganizuje jako hromadné v prosinci.

Prosinec 2012

Azylanti mají za sebou některé rekvalifikační kurzy. 8 lidí absolvovalo rekvalifikační kurz obsluha vysokozdvižného vozíku, 6 lidí kurz pomocného kuchaře, 9 lidí získává řidičský průkaz.

Začalo vyhledávání potenciálních zaměstnavatelů a hledáme agenturu práce na zprostředkování zaměstnání. Leták pro zaměstnavatele je distribuován na vytipovaná místa.

Na 15.12. je naplánováno v hotelu Sportcentrum v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi třetí pokračování motivačních kurzů. Součástí sobotního programu bude také řízená diskuze zástupců obcí, kde žijí uprchlíci v integračních bytech, se zástupci UNHCR a MV ČR, s cílem vyhodnotit dosavadní zkušenosti s integrací přesídlenců z Barmy s doporučeními pro vhodnější podmínky integrace uprchlíků z třetí vlny přesídlení. Tisková zpráva.

Únor 2013
V lednu 2013 nastoupil další barmský přesídlenec do kurzů autoškoly, celkem tedy na tyto kurzy bylo zapsáno 10 účastníků. Kurz autoškoly dokončilo 6 přesídlenců, z toho 3 úspěšně složili zkoušky a získali ŘD a další 3 zatím u zkoušek nebyli úspěšní. Kurzy autoškoly nadále navštěvují 4 Barmánci.

Duben 2013
Po jazykových, rekvalifikačních a motivačně-orientačních kurzech, kterými prošli barmští přesídlenci, a intenzivním vyjednávání s potenciálními zaměstnavateli, se podařilo pro celkem 9 barmských azylantů, kteří byli dlouhodobě bez práce, vytvořit pracovní místa se mzdovou podporou. Celkem se jedná o 8 úvazků. V březnu 2013 nastoupilo do zaměstnání 8 azylantů, u 1 azylanta dosud probíhají lékařská předvstupní vyšetření. Díky mzdové podpoře, financované z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, tak budou moci minimálně 6 měsíců barmští přesídlenci pracovat například v hotelové nebo lázeňské kuchyni, uklízet v mateřské školce, tkát v tkalcovské dílně nebo pomáhat s úklidem v obci. Zaměstnáním nejpotřebnějších azylantů tak úspěšně vrcholí dvouletý projekt, který měl za cíl zlepšit zaměstnanost a zaměstnatelnost uprchlíků z Barmy, kteří byli na základě dohody mezi vládou ČR a UNHCR přesídleni letech 2008 až 2010 do České republiky.

Červen 2013
Díky mzdové podpoře, financované z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, se podařilo zajistit práci pro 7 barmských azylantů. Mnoho azylantů ale stále přežívá z měsíce na měsíc s minimálními finančními prostředky a mají problémy s uživením rodiny.
V poslední fází realizace tohoto projektu proto připravujeme pro azylanty podnikatelský kurz s cílem otevřít jim více příležitosti k přivýdělku, zvětšit spektrum možností pro seberealizaci a dosáhnout i větší nezávislosti. Těm, kteří se odváží realizovat své podnikatelské představy, které se jim pokusíme zkonkretizovat do realizovatelného podnikatelského plánu, pomůžeme se založením živnosti a překonáním prvních administrativních překážek. V Čechách to nemají lehké čeští živnostníci, natož uprchlíci, kteří se neorientují ve stále se měnící chaotické legislativě.
Uvítali bychom dobrovolníka-supervizora, jakéhosi „podnikatelského patrona“, někoho, kdo by vybraným azylantům pomáhal po daňové, finanční a legislativní stránce procházet úskalími podnikání v Česku. V případě zájmu piště nám. Nebude se jednat o více než celkem 4 azylanty.

Září 2013
Projekt byl v srpnu 2013 úspěšně ukončen.
Díky projektu se mohli azylanti mimo jiné zdokonalit v češtině v jazykových kurzech, které probíhaly po celou dobu trvání projektu (vzdělávání bylo věnováno 1587 vyučovacích hodin). Dále měli možnost rekvalifikovat se v profesích, které zvyšují jejich zaměstnatelnost, jako pletařka, masér, ruční tkadlena, obsluhování VZV nebo práce pomocné kuchařky apod. 8 klientů získalo řidičské oprávnění. 4 klienti si založili živnost po absolvování podnikatelského kurzu, spojeného s individuální asistencí při zakládání živnosti. Osmi azylantům bylo zprostředkováno zaměstnání, minimálně 4 z nich bude zaměstnavatel zaměstnávat i po skončení mzdové podpory hrazené z projektu.
Projekt hodnotíme jako úspěšný, podařilo se beze zbytku naplnit cíle projektu i jeho ukazatele, v některých případech i významně překročit. BCP i azylanti děkují za poskytnutou podporu.