• Dělnická 54, 170 00 Praha
  • 608 348 146

Hluboký smutek nad úmrtím Václava Havla

PRAHA, 18.12.2011. Dnes s hlubokým zármutkem přijalo Barmské centrum Praha, o.p.s. zprávu o úmrtí pana Václava Havla, významné osobnosti nejen pro dějiny České republiky, ale také pro mezinárodní společenství, především pro demokratické hnutí Barmy.

Barmské centrum Praha dnes obdrželo mnoho telefonátů a e-mailů od spolupracujících organizací a přátel z celého světa, které zasáhla tato smutná zpráva. Členové Barmského centra Praha spolu s dalšími Barmánci tímto projevují upřímnou soustrast pozůstalé choti a blízkým spolupracovníkům pana Havla.

Pan Václav Havel trvale a významně podporoval demokratické úsilí pro Barmu. Nominoval barmskou opoziční vůdkyni paní Aun Schan Su Ťji na Nobelovu cenu míru, ostře kritizoval praktiky vojenského režimu a vytrvale vyzýval k dodržování lidských práv a nastolení míru a demokracie v zemi, kterou ovládá totalitní režim podobným v bývalém Československu.

„Pan Havel byl velkým symbolem nenásilného boje za demokracii a byl vždy obdivován Barmánci. Díky němu se výrazně zvýšilo povědomí o Barmě v ČR nejen mezi českými politiky, ale také mezi občany. Velice oceňujeme snahy pan Havla vždy upřednostňovat lidská práva, svobodu člověka a demokracii před ekonomickými zájmy. Jsme nesmírně smutní, že pan Havel není již mezi námi, avšak doufáme a věříme v globální odpovědnost demokratických států a jsme velmi rádi za solidaritu českých občanů, kteří dokážou lépe pochopit situaci v Barmě také díky svým vzpomínkám na vlastní minulost pod totalitním režimem,“ říká ředitelka organizace Sabe A. Soe, která sama pochází z Barmy a v Čechách zažila úspěšnou Sametovou revoluci, zatímco v jejím domově lidové povstání bylo krvavě potlačeno armádou. „Osobně je mi moc líto, že pan Havel se již nesetká s paní Su, aby ji osobně předal růži, jak si přál,“ dodává Soe.

O Barmském Centru Praha:

Barmské Centrum Praha, o.p.s. (Burma Center Prague), bylo založeno v roce 2006 barmskou komunitou v České republice spolu s českými a mezinárodními podporovateli Barmy. Zakladatelé pochází z Barmy a Německa a byli aktivní ve stejné oblasti už v minulosti. Posláním organizace je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě a v exilu.

V současné době realizuje projekt v Indii, která slouží k budování a rozvoji barmské občanské společnosti a podpoře aktivit zaměřených na přechod Barmy k demokracii. Aktivity zahrnují podporu a vzdělávání zástupců z barmských exilových médií, vzdělávání a podporu místních iniciativ a posílení kapacity občanského sektoru, vybudování fair-trade obchodu s barmskými produkty a pomoc obětem hladomoru v Čjinském státě v západní Barmě. Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Cílem dalšího běžícího projektu, financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, je  zlepšit zaměstnanost a zaměstnatelnost azylantů z Barmy. Projekt je zaměřen na asistenci azylantům z Barmy, kteří byli přesídleni do ČR z Malajsie a Thajska na základě Dohody vlády ČR a UNHCR o přesídlování uprchlíků.

 

pr11_004_vaclav-havel.pdf

Zlepšit zaměstnanost a zaměstnatelnost azylantů z Barmy

OPLZZ loga

Praha, 8.11.2011 – Zlepšit zaměstnanost a zaměstnatelnost azylantů z Barmy pomocí komplexní a provázané asistence je cílem dvouletého projektu, financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, který zahájilo Barmské centrum Praha, o.p.s.

Projekt je zaměřen na skupinu 54 azylantů z Barmy, kteří byli přesídleni do ČR z Malajsie a Thajska na základě Dohody vlády ČR a UNHCR o přesídlování uprchlíků. Jsou téměř bez kvalifikace a doložitelné praxe a je pro ně velmi obtížné získat zaměstnání na volném trhu práce bez specifické a dlouhodobé asistence.

Na počátku projektu bude diagnostikován pracovní potenciál barmských azylantů. Následovat budou kurzy zaměřené na orientaci v požadavcích trhu práce. Návazné rekvalifikační kurzy zajistí získání dovedností, které umožní azylantům nové pracovní uplatnění. Podnikatelské kurzy je vybaví minimem potřebných znalostí nutných k zahájení a provozování živnosti. Uprchlíkům budou k dispozici dva pracovní asistenti a sociální pracovník a zajištěna doprovodná opatření (příspěvky na stravné, cestovné, hlídání dětí a lékařské prohlídky).

„Zásadní bariérou pro úspěšnou pracovní integraci je nedostatečná znalost češtiny. U většiny Barmánců se Čech nedomluví ani alternativní jazykem, jako angličtinou nebo francouzštinou. Někteří dokonce neumí ani dostatečně barmsky, jsou povětšinou z čjinského nebo karenského etnika a mluví jen svým nářečím. Protože bez znalosti češtiny na úrovni základního porozumění nemají reálné šance na získání a udržení si dlouhodobého zaměstnání, budou v rámci projektu také probíhat individuální jazykové kurzy, kde si uprchlíci budou moci průběžně zlepšovat své konverzační znalosti češtiny“, doplňuje Sabe A. Soe, ředitelka Barmského centra Praha a současně odborný garant projektu.

Po dokončení příprav na vhodné zaměstnání je cílem projektu umístit 15 azylantů na trh práce. Z nich 7 bude podpořeno formou úhrady mzdových nákladů, 4 osoby budou umístěny na existující pracovní místa u zaměstnavatele bez mzdových příspěvků a u 4 zástupců cílové skupiny bude zajištěno sebezaměstnání (OSVČ).

Burma Center Prague, o.p.s. (dále jen BCP) je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace Barmánců.

Jednou z aktivit BCP je asistence barmským azylantům, kteří byli v rámci Přesídlovacího programu Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a na základě rozhodnutí vlády ČR přesídleni do České republiky. Ministerstvo vnitra, odbor Azylové a migrační politiky, realizuje přesídlování v souladu s Koncepcí národního přesídlovacího programu. Cílem asistence poskytované BCP je zabezpečení komplexní integrace barmských azylantů do české společnosti, což je schopnost vést samostatný život bez asistence státu.

Další informace na www.burma-center.org.

Kontakt:

Radim Burkoň, projektový manažer, tel.: 773289605
Burma Center Prague, o.p.s.
Dělnická 54
170 00 Praha 7

Web: www.burma-center.org
 

pr11_002_oplzz_01.pdf

BARMSKÉ CENTRUM PRAHA už 5 let rozvíjí české aktivity ve prospěch Barmy

PRAHA, 6.9.2011. Přesně před 5ti lety byla zaregistrována obecně prospěšná společnost „Barmské centrum Praha“ (Burma Center Prague, nebo jen BCP). Za krátkou dobu, často navzdory nepříznivým podmínkám pro existenci neziskové organizace a navzdory ekonomické krizi, si dokázala postupně vybudovat pozici respektovaného experta na problematiku Barmy jako jednu z prioritních zemí české zahraniční politiky.

Organizaci spoluzakládala Sabe A. Soe, která sama pochází z Barmy. V Čechách zažila Sametovou revoluci a následnou demokratizaci české společnosti, zatímco v její zemi bylo lidové povstání krvavě potlačeno armádou. Když se dívá zpět na stovky akcí a projekty, které BCP dosud realizovalo, říká: „Díky povědomí české politiky o globální zodpovědnosti demokratických státu a také díky osobním zkušenostem českých občanů s životem v totalitním státě, jsme se tu brzy setkali s pochopením a mnoha formami různé podpory“.

I když téměř dva roky organizace zcela závisela na příspěvcích a dobrovolné práci zakladatelů a zapojených jednotlivců, byla to až finanční podpora Ministerstva zahraničních věcí, která umožnila zařídit si kancelář a poskytnout pracovníkům částečnou pravidelnou mzdu. „Jsme vděčni především těm lidem, kteří od začátku věřili v naši práci a podporovali nás svou ochotou a povzbuzováním“, dodává Soe.

Mezi uskutečněné aktivity Barmského centra Praha patří mezinárodní konference barmských aktivistů, kulturní akce, služby poskytované barmským uprchlíkům v ČR, veřejná sbírka na pomoc hladovějícím Čjinům v západní Barmě, prezentace české pomoci Barmě na mezinárodní půdě a průkopnické aktivity pro barmské svépomocné organizace v Indii. Často se podařilo zahájit zcela nové aktivity, které inovativně reagovaly na zjištěné potřeby, čímž BCP získalo mezinárodní renomé a je vnímáno jako jedna z hlavních institucí zaměřených na pomoc Barmě.

Svou činností navázalo BCP na aktivity jak barmských jednotlivců, kteří v Československu a posléze v České republice usilovali o zavedení demokracie v Barmě již od 60ých let, tak občanského sdružení Barmánců, které fungovalo v 90tých letech v Praze. Rozhodnutí založit BCP bylo výsledkem úvahy, že dlouhodobé a úspěšné aktivity za zlepšení situace v Barmě předpokládají zázemí řádné a profesionální organizace.

BCP dokáže vytvářet most mezi evropskou a barmskou stranou také tím, že sama je tvořena zástupci z obou stran, což je nezbytné pro pochopení mentality, vzájemného porozumění a v překonávání překážek, které jsou typické při střetu dvou zcela odlišných kultur. S tímto konceptem byla jedna z vůbec prvních barmských iniciativ v Evropě, která se rozhodla takto zprofesionalizovat svou činnost. Mezinárodní rozměr BCP zaručuje také složení týmu, který se skládá z lidí z Barmy, ČR, Kanady a Německa.

O Barmském Centru Praha:

Barmské Centrum Praha, o.p.s. (Burma Center Prague, nebo jen BCP), bylo založeno v roce 2006 barmskou komunitou v České republice spolu s českými a mezinárodními podporovateli Barmy. Zakladatelé pochází z Barmy a Německa a byli aktivní ve stejné oblasti už v minulosti. Posláním organizace je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě a v exilu.

V současné době BCP realizuje projekt v Indii, která slouží k budování a rozvoji barmské občanské společnosti a podpoře aktivit zaměřených na přechod Barmy k demokracii. Aktivity zahrnují podporu a vzdělávání zástupců z barmských exilových médií, vzdělávání a podporu místních iniciativ, posílení kapacit občanského sektoru, vybudování fair trade obchodu s barmskými produkty a pomoc obětem hladomoru v Čjinském státě v západní Barmě. Projekt je podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR, Programu transformační spolupráce.

Dále BCP usiluje o zlepšení vzájemného porozumění a soužití Čechů a barmských azylantů přesídlených do Čech. Poskytuje tlumočnické a poradenské služby a připravuje se na realizaci projektu zaměřeného na lepší zaměstnatelnost Barmánců přesídlených do ČR, který bude financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Informace pro novináře:

Barmské centrum Praha, o.p.s.
Dělnická 54
170 00 Praha 7 – Holešovice
tel.: 266 710 045

 

pr11_001_vyroci_organizace_cz.pdf

Listopadové volby v Barmě odsuzuje Barmské centrum Praha jako hluboce nedemokratické

Nezisková organizace Barmské Centrum Praha, o.p.s. je zklamaná z nedemokratických opatření, zejména zákonů a kampaní, které dosud využívala vládnoucí junta v souvislosti s blížícími se volbami, jež se mají v Barmě uskutečnit dne 7. listopadu 2010. Organizace apeluje na světové vůdce, aby výsledky voleb odmítli uznat, neboť se jedná o pouhou frašku. „Tyto volby jsou jen divadlem a slouží jedinému účelu – upevnit v civilním dresu moc junty, omezit vliv demokratické opozice a eliminovat kritiku režimu a jeho mezinárodních podporovatelů“, říká Sabe A. Soe, ředitelka Barmského Centra Praha.

Nedemokratická povaha těchto voleb se projevila už s novou barmskou ústavou, která vstoupila v platnost po vysoce zpochybňovaném referendu uskutečněném těsně po řádění cyklonu Nargis v roce 2008, a jež 25% křesel v obou parlamentních komorách implicitně vyčleňuje pro armádu. V roce 2010 pak byl vyhlášen volební zákon, který opoziční vůdkyni Aun Schan Su Ťij, jejíž strana NLD (Národní liga pro demokracii) vyhrála volby už v roce 1990 ale nikdy ji nebylo juntou umožněno moc převzít, účast ve volbách zakazuje. Navíc se těchto voleb nesmí zúčastnit ani nikdo ze soudně trestaných osob, což je zákaz, který ve skutečnosti postihuje celou demokratickou opozici jako takovou. Režim ji tak cynicky trestá hned dvakrát za to, že se snaží prosazovat svá občanská práva. A dále jsou tu stovky disidentů, včetně novinářů a zvolených členů parlamentu z roku 1990, kteří byli přinuceni odejít do exilu a nyní ve své zemi nemohou odvolit z oprávněného strachu o svou bezpečnost.

Barmské centrum Praha, o.p.s. také upozorňuje na to, že strana USDP (Strana svazové solidarity a rozvoje), kterou si založili sami generálové, měla pro svou předvolební kampaň nesrovnatelné podmínky v porovnání s ostatními stranami. Protože je propojená s režimem a jeho podporovateli, byla vlastně pouze tato strana schopna za všechny volební obvody zaplatit registrační poplatek v hodnotě 500$ na jednoho kandidáta – což už je sama o sobě obrovská suma na zemi, kde učitel měsíčně vydělává v průměru 70$. USDP navíc nalákala bezpočet voličů nabídkou půjček s nízkými úroky.

V mnoha volebních obvodech 5ti etnických států Barmy, kde junta očekává nízký počet hlasů, se dokonce úřady rozhodly volby neuskutečnit vůbec. Z účasti na volbách je vyloučeno 47,25% vesnic v Karenském státě, 16,60% v Kačjinském státě a přes 10% ve státě Karenni a Šanském.

Demokratické strany také hlásily, že byly během volební kampaně různě omezovány a monitorovány prorežimními silami. Lidé, kteří se zúčastnili jejich mítinků, byli později kontaktováni a legitimováni příslušníky policie. Členové USDP údajně také ničili opoziční plakáty a vyhrožovali lidem, že pokud budou volit jinou stranu, budou muset zaplatit pokutu 1000 amerických dolarů a dostanou jeden rok vězení nebo že budou přesídleni. Všem zahraničním novinářům a pozorovatelům režim zakázal během voleb pobyt v zemi. A internetové spojení mimo Barmu je v těchto dnech velmi pomalé a tajní přispěvovatelé do různých médií se prostřednictvím internetu jen velmi obtížně spojují se svými redakcemi.

Přestože je během omezené doby nyní část barmské společnosti zapojena do politických aktivit, většinu problémů se neřeší. Jen v Karenském státě pokračuje občanská válka barmské armády proti civilnímu obyvatelstvu, kterou mezinárodní organizace označují jako etnickou čistku.

V posledním vydání žebříčku Svobody slova (Press Freedom Index), označili „Reportéři bez hranic“ Barmu jako 5. nejhorší zemi na světě z celkem 178 hodnocených zemí. V žebříčku vnímání korupce organizace Transparency International se hůře než Barma umístilo už jenom Somálsko. Svět byl nedávno zburcován důkazy a svědectvím expertů o tom, že se v rámci tajných aktivit režim pokouší vyvinout jaderné zbraně. Navzdory všem těmto hrozbám a navzdory mnoha svědectví o porušování lidských práv, zůstává mnoho zemí, zejména sousedé Barmy jako je Indie, Čína a většina národů jihovýchodní Asie, nadále podporovateli režimu a to zejména z důvodu strategických zájmů a prospěchu plynoucího z obchodních vztahů s režimem. Ale i země jako je třeba Rusko pokračují nadále v podpoře tohoto režimu.

O Barmském Centru Praha:

Barmské Centrum Praha, o.p.s. (Burma Center Prague), bylo založeno v roce 2006 barmskou komunitou v České republice spolu s českými a mezinárodními podporovateli Barmy. Jeho posláním je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě a v exilu.

Organizace nedávno pořádalo v indickém Dillí mediální workshop o otázkách spojených s blížícími se volbami v Barmě, kterého se zúčastnili barmští aktivisté, nezávislá média a indičtí novináři. Skupina se shodla na souborech doporučení pro indickou a další demokratické vlády a mezinárodní donory. Tato doporučení zahrnují: vysláním volebních pozorovatelů zabezpečit pečlivý monitoring voleb v Barmě a ve spolupráci s OSN a mezinárodní komunitou trvat na tom, že volby musí být spravedlivé, s možností účasti pro každého; vyžadovat transparentní a souvztažný přechod barmského režimu k demokracii se zapojením všech barmských demokratických sil a etnických skupin; a pokračovat v současných cílených sankcích až do obnovení opravdové demokracie v Barmě.

 

pr10_005_volby_cz.pdf

Barmské centrum Praha spustilo program mikrograntů pro Barmské uprchlíky s novou platformou pro on-line dárcovství

Barmské centrum Praha, o.p.s. zahájilo program mikrograntů, který vznikl za účelem podpory místních iniciativ v Indii, jež se snaží pomoci barmským uprchlíkům a podpořit transformaci Barmy. Díky tomuto programu 19 organizací z Dillí a severovýchodní Indie obdrží granty, které jim umožní realizovat různorodé projekty – od zdravotnické kliniky po profesní vzdělávání dospělých.

100_1136

pr10_004_mikrogranty_cz.pdf

Nezávislý zpravodaj OSN vyzývá k ustavení Komise pro vyšetřování válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v Barmě

Praha, 12.3.2010. Barmské centrum Praha, o.p.s., spolu s ostatními organizacemi prosazujícími demokracii a ochranu lidských práv v Barmě uvítalo výzvu zvláštního zpravodaje Rady lidských práv OSN Tomase Ojea Quintana, aby instituce OSN začaly neprodleně vyšetřovat válečné zločiny a zločiny proti lidskosti páchané na obyvatelích Barmy.

Je to průlomové doporučení po 20 letech působení OSN v Barmě a bylo přednesené zpravodajem OSN Tomasem Ojea Quintanou na pravidelném 13. zasedání Rady lidských práv OSN v Ženevě, které probíhá právě v těchto dnech (1. – 26. března 2010).

Doporučení je součástí 30stránkové zprávy pro Radu lidských práv OSN, která zmiňuje 2200 politických vězňů, kruté podmínky ve vězeních, nespravedlivé soudní procesy, porušování práv na shromažďování, sdružování a projev, závažné chyby v ústavě, násilnosti páchané na civilistech v konfliktních oblastech, najímání dětských žoldáků, diskriminaci etnických menšin, nedostatečnou péči o zdraví a vzdělávání obyvatel, ignorance hladomoru v Čjinském státě, nevšímavost k šíření HIV/AIDS mezi populací a další. Zvláštní zpravodaj zprávu uzavírá tím, že „s ohledem na hrubé, systematické a mnohaleté porušování lidských práv v Myanmaru a absenci trestné zodpovědnosti, lze konstatovat, že porušování lidských práv je výsledkem státní politiky, která zahrnuje úřady státní správy, armádu i soudní moc, a to na všech úrovních“. Podle Quintany mnohé ze zmiňovaných činů spadají do kategorie zločinů proti lidskosti nebo válečných zločinů podle definice mezinárodního trestního práva.

Celou zprávu si je možné přečíst zde:

Barmské centrum Praha doufá, že Rada bezpečnosti OSN a další instituce začnou konat adekvátní opatření a Komise pro vyšetřování zločinů v Barmě bude ustavena bez dalšího prodlení. „Jsme rádi“, říká Sabe Soe, ředitelka Barmského Centra Praha, „že po mnoha letech, kdy aktivisté poukazovali na brutální poměry v Barmě a systematické porušování základních lidských práv vojenskou juntou, konečně odpovídá doporučení Radě lidských práv OSN skutečným potřebám Barmánců a stavu v zemi. Vyzýváme zodpovědné české instituce, aby vznik Komise pro Vyšetřování zločinů proti lidskosti a válečných zločinů v Barmě podpořily všemi dostupnými prostředky.

Barmské Centrum Praha, o.p.s., bylo založeno v roce 2006 barmskou komunitou v České republice spolu s českými a mezinárodními podporovateli Barmy. Jeho posláním je přispět k demokratizaci Barmy, dodržování lidských práv a zlepšení situace lidí v Barmě a v exilu.

pr10_003_war_crimes_cz.pdf